joi, 13 ianuarie 2011

Pentru cei care doresc sa se inscrie in SCMD

Redam mai jos formularul cererii de inscriere in SCMD, in al carei antet se gaseste contul in care trebuie platita cotizatia.
Pentru inscriere sunt necesare urmatoarele documente:
a)xerocopie a chitantei de plata a cotizatiei - 2 exemplare, plus originalul( acesta se inapoiaza).Pe chitanta se va inscrie de catre operatorul de la banca sintagma"cotizatie sindicala";
b)cate doua exemplare xerocopii ale:
-buletinului/cartii de identitate;
-deciziei de pensie sau talonului de pensie ;
c)cererea de mai jos, completata si semnata in doua exemplare;
d) doua poze tip buletin(legitimatie).SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE


Adresa: B-dul Poligrafiei, nr.4, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013705
E-mail: secretariatscmd@yahoo.com , Site:http://sindicatulcmd.blogspot.com
Telefon: 0725562223, Fax: 0318177371
Cont bancar: BRD, Agenţia Carol, RO41BRDE441SV79262374410
Cod fiscal: 26096263

C E R E R E D E Î N S C R I E R E

Subsemnatul(a)gradul........(r)(nume)......................................(prenume)......................................... domiciliat în localitatea.......................................str..........................................nr...bloc....sc...ap......
jud/sector.............................,cod poştal.......................posesor al B.I. (C.I) seria .........nr. ............... CNP............................................................................de profesie .....................................................
solicit primirea mea în Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD).
Am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi mă oblig să le respect.

Sunt angajat (a) la ................................................................................... (instituţia, întreprinderea),
în funcţia de ......................................................................................................................................

Sunt născut(a)la..................................în localitatea........................................jud..............................

Mă oblig să contribui prin activitatea mea la realizarea scopului şi obiectivelor SCMD.

Structura din sistemul naţional de apărare din care am făcut parte:....................................................
(MApN,MAI,SRI,STS,SIE ş.a)

Datele mele de contact sunt următoarele:
Telefon fix domiciliu......................
Telefon serviciu.............................
Telefon mobil................................
Fax................................................
E – mail.........................................
Adresa poştală..............................
Data înaintării cererii.......................


..................................................................................

(NUMELE, PRENUMELE, SEMNĂTURĂ)


Presedintele Filialei 1 Sibiu a SCMD
Col. (r) Stefan Tudosie